Music in time of crisis

There seems to be little that I can contribute to YouTube at the moment, and I avoid Zoom as much as possible. My response to the current health and political crises is in my radio shows and podcasts. Tune-in every Friday night to “The Bug” on iTunes or via streaming…

The Speed of Silence

The Speed of Silence (english below)

Ned McGowan (fluitist en componist) en Guy Livingston (pianist en radiomaker) brengen hun artistieke interesses samen in een innovatieve, interactieve voorstelling die livemuziek combineert met een dia- en filmvoorstelling, lezing en interactie met het publiek.

McGowan en Livingston doen – naast hun bestaan als kunstenaars – artistiek onderzoek (PhD) aan de Universiteit Leiden. Ned McGowan onderzoekt het fenomeen snelheid in muziek, vanuit een uitvoerende en compositorische invalshoek. Guy Livingston onderzoekt stilte en de vele aspecten ervan, vooral in hedendaagse muziek en architectuur, en maakt daarnaast een serie podcasts over dit onderwerp.

reserve your tickets for our upcoming concerts!

Den Haag 11 December | Amsterdam 13 December | POSTPONED: Schagen 20 December | POSTPONED: Amsterdam 7 February


performing at Studio “The Bug”, in the former US embassy of The Hague. photo by Matilda Arvidsson

Een recent concert, februari jl., tijdens het Leidse festival, Peel Slowly and See, werd enthousiast ontvangen door het publiek:

“De enigszins academische multimediale lezing is een lichtvoetige en boeiende presentatie met publieksparticipatie waarin het aspect tijd, en dan vooral de door de luisteraar waargenomen gevoel van tijdsduur, het uitgangspunt vormt. […] Gecomponeerde muziek en improvisaties op de dwarsfluit en keyboards maken duidelijk dat complexiteit van invloed is op tijdservaring…muzikaal is het optreden een verhelderende ervaring.”

—Ken Vos, recensie [Leidse Dagblad, 24 februari 2020]

Corona invloed en nieuwe werkenOnder constant ontwikkeling, The Speed of Silence voorstelling heeft nieuwe werken die hun inspiratie uit de quarantaineperiode nemen. Zoals ervaren door menigten de afgelopen paar maanden, heeft een toename in stilte en een langzamer tempo van activiteiten zich op vele manieren in onze samenleving gemanifesteerd: van stillere stadsgeluiden, tot het annuleren van reizen en inperking van onze dagelijkse activiteiten. Onze perceptie van tijd, snelheid en inhoud is daardoor radicaal veranderd.

supported by a Cultuurmakers grant
These concerts are supported by a grant from the Cultuurmakers Fund

Het kunstwerk van Livingston richt zich op het effect van rust en stilte op de samenleving gedurende de corona crisis: “Eerst was er ongeloof, shock. Toen kwam er een periode van verwondering: de stad was stil. Opgesloten leek ons leven eenvoudiger: meer tijd met de kinderen doorbrengen, gitaar leren spelen of schaken. Maar het is niet de wereld die we in maart hebben verlaten.”

De nieuwe compositie van McGowan is voor beide muzikanten (die ook spreken), met nieuw gecomponeerde muziek gecombineerd met teksten over snelheidsveranderingen vanuit verschillende perspectieven, gedurende de tijd van corona. De relatie tussen het ontplooien van informatie en de rijkdom aan ideeën is een specifiek experimenteergebied.

“Vreemde maar interessante eenden in de bijt zijn Ned McGowan & Guy Livingston , twee Amerikanen met een modern klassieke achtergrond die de hele wereld afreizen, maar ook verbonden zijn aan de Leidse Universiteit. Het eerste deel van het optreden bestaat uit 1 minuut improvisaties op (bas)fluit, piano en metronoom. Waarbij het publiek mag raden of het langer of korter was dan 1 minuut. Het tweede deel van het optreden bestaat uit langere uitvoeringen van Winter Music (John Cage) en Gymnopédie (Erik Satie). Een boeiend, muzikaal omlijst, hoorcollege dat geen moment gaat vervelen.”

“Het CV van Guy Livingston (piano) en Ned McGowan (fluit) is onuitputtelijk; het conservatorium,  Yale, optredens in het Concertgebouw, Carnegie Hall, meerdere albums én ze zijn alle twee verbonden aan de Universiteit Leiden. Als programmaonderdeel van de universiteit spelen de mannen deze avond hedendaagse jazzcomposities die zoeken naar vorm en melodie en de grenzen van een compositie, die liggen ver weg.”

De Speed of Silence voorstellingNaast de twee premières zal het resulterende concert een wereldwijde mix van ideeën zijn, van de Zuid-Afrikaanse animatiefilms van William Kentridge tot de omgevingsgeluiden van Erik Satie en Niels Frahm (een eeuw uit elkaar), van het repetitieve en humoristisch gesproken interactieve -wordteksten van Tom Johnson tot de Indiase Karnatische-muziek beïnvloedde ritmes van McGowan’s duet met iPad (“Cycle Games”). Elk stuk belicht een facet van de thema’s stilte en snelheid.

Deze epidemie heeft veel verandering teweeg gebracht. Het publiek is op zoek naar nieuwe ideeën en probeert te rouwen, te verwerken en zich aan te passen aan deze nieuwe wereld. McGowan en Livingston bied een nieuwe soort concert, waar ze abstracte filosofische ideeën samenbrengen in zeer praktische, humoristische implementaties. Corona heeft mensen op nieuwe manieren aan het denken gezet over stilte en snelheid. Dit is een unieke kans voor ons om deze thema’s verder te ontwikkelen en naar het publiek te brengen. Een optreden van onze tijd, voor onze tijd.

 

tryout of some of our ideas at the Peel Slowly and See Festival in Leiden, February 2020

The Speed ​​of Silence Ned McGowan (flutist and composer) and Guy Livingston (pianist and podcaster) bring their artistic interests together in an innovative, interactive performance that combines live music with slides, films, small lectures and audience interactions.

watch clips from our recent show in The Hague

Next to performing and making, McGowan and Livingston are both pursuing artistic research PhDs at Leiden University. Ned McGowan is investigating the phenomenon of speed in music, from a performing and compositional perspective. Guy Livingston explores silence and its many aspects, especially in contemporary music and architecture.

A recent concert of the duo during the Leiden festival Peel Slowly and See, was enthusiastically received:

“The academic and multimedia lecture is a light-hearted fascinating presentation with audience participation in which the aspect of time, and in particular the sense of time perceived by the listener, forms the starting point. […] Composed music and improvisations on the flute and keyboards make it clear that complexity influences the experience of time … musically the performance is an enlightening experience. ”

—Ken Vos, review [Leidse Dagblad, February 24, 2020]

Corona influence and new works

Under continual development, The Speed ​​of Silence show features new works that take their inspiration from the recent quarantine period. The increase in silence and a slower pace of activities has manifested itself in our society in many ways: from quieter city noises, to cancellation of travel and curtailment of our daily activities. Our perception of time, speed and content has changed radically as a result.

Livingston’s new artwork focuses on the effect of peace and quiet on society during the corona crisis: “First there was disbelief, shock, fear. Then came a period of wonder: the city was beautiful – quiet – calm. So as we enter a new world haunted by threats, and those memories, I want to recreate our complex journey in live performances. ”

McGowan’s new composition is for both musicians (who also speak), with newly composed music combined with lyrics about changes in speed from different perspectives, during the time of corona. The relationship between the unfolding of information and the complexity of ideas is a specific area of ​​experimentation. 

The Speed of Silence showIn addition to the two premieres, the resulting concert will be a global mix of ideas, from the South African animated films of William Kentridge to the ambient sounds of Erik Satie and Niels Frahm (a century apart), from the repetitive and humorously spoken interactive text of Tom Johnson to Indian Carnatic music influenced rhythms from McGowan’s duet with iPad (“Cycle Games”). Each piece highlights a facet of the themes of silence and speed.

This epidemic has brought about a lot of change. The public is looking for new ideas and trying to mourn, process and adapt to this new world. McGowan and Livingston offer a new kind of concert, where they bring together abstract philosophical ideas in highly practical, humorous implementations. Corona has made people think about silence and speed in new ways. This is a unique opportunity for us to further develop these themes and bring them to the public…

…in a performance of our time, for our time.

 

duration: 1 hour

concert/talk/entertainment: for piano, flute, contrabass flute, electronics, iPad, and video

tour: we will be touring this concert (pandemic permitting) in the Netherlands from November 2020 to November 2021.
Please contact Guy Livingston or Ned McGowan for bookings.

NEC Piano Department Lecture

NEC lecture notes from Guy Livingston, created for a lecture at the New England Conservatory. But these links are useful for all young pianists looking for new romantic repertoire…enjoy!

LINKS:

Gershwin Songbooks (arr for solo piano):

Vanessa Lann – toy piano music:

Lann – entranced by the beckoning light:

Lann – Leaps of Faith:

Bolcom – Serpent’s Kiss:

Frederic Mompou:

Prokofiev -Romeo and Juliet

“Pern” by Yann Tiersen

https://www.musicnotes.com/sheetmusic/mtd.asp?ppn=MN0108589&utm_source=Musicnotes%20Now&utm_medium=referral&utm_campaign=10-Breathtakingly-Beautiful-Piano-Pieces-mdash-Musicnotes-Now

Cloud Atlas by Mark Fowler:

https://www.musicnotes.com/sheetmusic/mtd.asp?ppn=MN0177739&utm_source=Musicnotes%20Now&utm_medium=referral&utm_campaign=10-Breathtakingly-Beautiful-Piano-Pieces-mdash-Musicnotes-Now

“One Summer’s Day” by Joe Hisaishi

Ole Miss Blues – James P. Johnson (piano roll)

Lowell Liebermann (an excellent recommendation)

Amy Beach: https://www.youtube.com/watch?v=3J-CNAgjTyc&feature=emb_rel_pause

Bombshell

the story of the invention – a collaborative effort between actress Hedy Lamarr and composer George Antheil

Much to my astonishment, I have become briefly (and marginally) famous for my role (miniscule) in a film about Hollywood beauty Hedy Lamarr. Not only was she the sexiest woman on screen in the 1940s and 50s, but she also was an inventor, and worked with my favorite composer, George Antheil, on a patent for a “secret communications device”. Although nothing came of their brilliant invention, it turned out to be a stunning preview of frequency hopping, a technique which is used in wifi and cell phones, and makes our current world possible. The film about Hedy, called “Bombshell” is now available on Netflix – enjoy it, and look out for my cameo, talking about…torpedoes!

The latest development in this story is that choreographer Meryl Tankard has crafted a marvelous and high-energy dance for the Zurich Ballet (premiere January 20, 2024 at the Zurich Opera). Here are some rehearsal photos:

Duo with Sophie Dunèr

Sophie Dunèr and I met many years ago in Paris, through our mutual interest in George Antheil’s wacky music. Here’s a video we recorded this winter in Berlin, at SOWIESO.

Money, Money, Money, from Cabaret. Arrangement by Sophie Dunèr. Recorded in Berlin at SOWIESO on March 2, 2019.

The (in)famous Newsletters

Yes, it’s true: Guy has become famous or infamous for his tongue-in-cheek retro newsletters, inspired by vintage advertisements, cereal boxes, and collector’s items:

radio flyer, 2018, for “American Highways” competition
breakfast cereal newsletter, 2013
newsletter with tabasco sauce and chips, 2012
February 2014: radio and piano news

Antheil the Futurist

Serpent mécanique, by George Antheil. Performed by Guy Livingston, Stéphane Leach, and Philippe Keler.
Fazioli concert grand piano courtesy of Joël Perrot.
Böski and George Antheil (Berlin, 1929)
Guy Livingston performs the “Tango” from the opera Transatlantic.

Liner Notes for Antheil the Futurist

In 1920, a brash young composer from New Jersey named George Antheil decided to be the “most ultra” of the avant-garde, quarreled with his teachers, and transformed himself into a concert pianist. His cousin Robert Antheil remembered many years later:

Antheil the Futurist (CD cover)
The CD as released (order on Amazon.com)

“At that time George was getting ready for his trip to Europe and was practicing all day long. The keys on the piano were worn through the ivory and down into the wood. He attacked the piano fiercely. When his fingers got very sore he plunged them into two fish bowls full of salted water. The idea was to toughen the fingers for further stress. After eighty years I can still remember the phrase that he repeated time after time all day long: ‘dum dady ata dady ata dum dum dum’.”

Once he perfected his technique, George planned to conquer the concert halls of Europe. Profiting from the post-war situation, many North American artists were touring inflation-plagued Germany, Austria and Hungary, exchanging dollars for good reviews in famous halls and state operas. Thanks to an investment by his patron Mrs. Curtis Bok of more than $6000, Antheil traveled with his manager Martin H. Hanson to London for his debut, and then to Germany, where he set up headquarters in Berlin from July 1922 to June 1923.

“My July 1922 arrival in Berlin remains one of the greatest impressions of my entire life. Gone were the gay blue, red and green uniformed soldiers. Gone were the boisterous happy, prosperous, tumultuous days – Berlin was in grey slow-motion.

The summer passed uneventfully except in that I now spent long hours at my piano fighting it as a prize fighter punches his training bag.

Meanwhile all Berlin around me disintegrated into bankruptcy. The mark flew to pieces and money became the sign of a sign. My success in London earned me several additional concerts at the celebrated seaside resorts nearby, in Holland and Belgium, in Prague and Zurich. Success followed success […] it was not long before I discovered that I was earning money faster than I could spend it. One day I bought myself a whole stack of modern paintings – these consisted of two Marcoussis, one Braque, one Picasso, three Dungerts, two Bobermans, two Kubins, one Leger.

I indulged myself in other buying sprees, discovered three young painters, whom I believed had talent, and promptly became a patron of the arts. I subsidized all those painters, their wives and mistresses, visited them every day to see how they were getting along.

My apartment filled itself with celebrities and others of whom I occasionally lost track. My apparent wealth began now to attract attention. A whole ballet and its manager escaped from Russia – the manager attempted to prevail upon me to manipulate M.H. Hanson into booking them for America. “M.H.”, however, declined. The manager then pursued me. He then set his ballerinas upon me. Too many persons, however, were now after my financial favors to allow me to devote myself to anyone person exclusively. […]

I avoided these attractive and adventurous possibilities – not without several tugs at my heart. Once, however, and in a tentative mood, I bought myself a fine automatic revolver, and had my tailor fashion a most snug little silken holster to go right under my armpit – I had gotten the idea in reading about Chicago gangsters. Although I never went to Russia I now never went anywhere without being fully armed.


Meanwhile my concert season had begun. M. H. Hanson, feeling that the past three months in Berlin had given me the polish necessary to a budding world-shaking concert pianist, had “booked” me rather solidly from January 1923 onwards. I was to play a number of preliminary concerts in Munich, Dresden, Leipzig, Frankfurt and other fairly nearby but very critical cities.”

George Antheil

In addition to his adventures into Berlin nightlife, Antheil quickly met many key intellectuals, such as Herwarth Walden of the Galerie Der Sturm, the young critic Hans Heinz von Stuckenschmidt, who hailed him as a genius, and Böski Markus, a young Hungarian student who would become his wife. He became a member of the Novembergruppe, where he met Wladimir Vogel, Stefan Wolpe, Hanns Eisler and Kurt Weill, and absorbed the ideas of the Neue Sachlichkeit. And, to crown a period of exciting discoveries and new perspectives, he was lucky enough to catch the interest of his musical idol, Igor Stravinsky, whose daring rhythms and poly-harmonies had already inspired several of Antheil’s compositions. The budding composer began to write and publish manifestos.

Antheil’s childhood had given him a good background for living in Berlin. Born in Trenton, New Jersey, he was raised in a Lutheran household, speaking German at home. His parents were from Rhineland and Western Prussia, and baptized him Georg Karl Johann Antheil at his birth in 1900. At the age of 11, he made an extensive summer trip to Germany with his family. Back in the United States, he dropped out of high school to study with the eminent Constantin von Sternberg, remaining under the wing of a strict Germanic teaching method, even when he turned to Ernest Bloch for a more modern approach to composition. At ease with the language and the culture, he arrived in Germany in 1922 well-prepared to dazzle Europe with his daring compositions and bold pianism. Most of his “futuristic” piano music was composed in Berlin in just one year.

He had already established his own style in compositions that display a toccata-like percussive and anti-emotional music, and a clear parodic humor, as in Valse Profane with an Introduction of Fireworks. The waltz has a cubist structure and Satiesque instructions such as “over-sentimental exaggerated” and “with mock coyness”. Ostinato patterns and pedal points animate a structure which becomes more and more mosaic-like, a feature it has in common with the Golden Bird, after Brancusi, whose original title, The Chinese Magician, betrays its inspiration in Leo Ornstein’s A la chinoise (1916).

Antheil’s incessant retitling of his compositions is illustrated by the Four Hand Suite. Many of the fourteen movements appear in other manuscripts, such as One Violin Lesson for Two Pianists which is not only the Little Overture of the Three Little Pieces (1922) but a theme of his Piano Concerto No. 1. Antheil turned the 9th movement into the Habañera for Virgil Thomson (1925). Meanwhile Galop for Horatio Alger was re-arranged as the Presto of Symphony for Five Instruments (1923). The four-hand pieces are pure fun: playful, witty, and burlesque, and are related to his Kinderblätter suite, which he performed in 1923 in Berlin, though now lost. Antheil seems to have revised the Galop in 1939, re-working the refrain to quote “Who’s Afraid of the Big Bad Wolf”, the 1933 Walt Disney hit.

In 1923 Antheil was impelled to find something more interesting, more daring, more futuristic. Composer Leo Ornstein had already enraged European audiences, and pianist Henry Cowell was touring Germany playing ƒƒƒƒ clusters and complex rhythms. It was time for Antheil to create a new and radical musical style. “The chief and most important effect of this postwar Berlin upon me was to houseclean out of me all of the remaining old poesy, false sentimentality, and overjuicy overidyllicism,” he declared.

The Airplane Sonata was the first of a new group of piano pieces written in a cold, mechanistic style: multimetric textures, an inflexible eighth-note pulse despite constantly changing meters, a propulsive, forward-driving energy. This new style merged ragtime with mechanical frenzy, as already attempted by the Italian futurists, and later to be adopted by many composers in the Twenties. The Airplane Sonata is constructed out of rhythmically-activated musical blocks: his notorious “time-space” components, with which he intended to revolutionize music. The two movements are organized around a repeated E which is not intended as a functional tonality, but is rather a Duchamp-like objet (sonore) trouvé. In contrast with Leo Ornstein’s Suicide in an Airplane, Antheil has a different feeling for the new technology: not terror but progress. In this sonata, and in the others composed around 1923, Antheil goes further into a new musical landscape. His techniques: inconsequential development, avoidance of sonata-form, juxtaposition of unrelated rhythms and materials, divorcing metric structures from melodic constructions, presenting two interlocking but independent ostinato patterns a minor second apart that start together but gradually go out of phase many years before Györgi Ligeti’s minimalism. This is precisely what Antheil himself described as a “fourth dimension” in music, a term he got from his pseudo-scientific understanding of current philosophical or pictorial theories. “We of the future find our sense of organization from Picasso rather than Beethoven or Stravinsky […] we should find our sense of forms and time-spaces molded by months and months of studying the sculptures of Brancusi or Lipchitz”, he declared in one of his Berlin manifestos.

Antheil transformed his earlier Second Sonata, Street Sonata (1919/21) into a piano concerto, and re-purposed two earlier pieces, Snakes and Negroes as movements of the new Sonata Sauvage, finished in January 1923. Capitalizing on the almost unplayable nature of the 2nd movement, he had a pianola roll punched with an even more complex version, entitled Mécanique N.1, or Serpent mécanique, here recorded in a six-hand arrangement (there is no known manuscript). The player-piano was for Antheil both a source of inspiration and the ideal medium to realize his frenetic rhythms.

The Third Piano Sonata: “Death of Machines” was premiered in Dresden on January 22nd and its four movements are light years from the exaltation of progress, so dear to the Italian and Russian futurists of a decade before. The precise opening stumbles immediately…the machines are imperfect, vulnerable, dying.

The Jazz Sonata bearsthe indication “As rapidly as it is possible to execute cleanly and with even touch and dynamics like a player piano.” This virtuoso benchmark for pianists should be considered a twentieth century response to Chopin’s Minute Waltz. Less mechanical, more jazzy, its frequency-hopping collage continually frustrates the listener’s expectations. Piece for Merle and (Little) Shimmy are in the same miniaturist style: off-kilter interpretations of popular dance forms.

Composed in the spring of 1923, the Sonata V (or Fifth Piano Sonata) follows the collage technique. It was dedicated to ethnomusicologist Georg Herzog, a friend who was working at the Berlin Phonogramm-Archiv where Antheil discovered the rhythms of the Javanese Gamelan. In addition to multiple parodies – even plagiarism – of Stravinsky, Antheil plays with popular music, quoting Denza’s Funiculì, Funiculà.

In 1923, George and Böski moved abruptly to Paris, where he was immediately hailed as a genius by the literary crowd of the Left Bank. James Joyce, Sylvia Beach, Ezra Pound, Man Ray, and Ernest Hemingway – all were fascinated by Antheil. His friendship (but also sometimes his enmity) with the major figures of the Lost Generation added greatly to his notoriety.

After five years living in France, marked by spectacular successes and scandalized press, new opportunities arrived from Germany. Through the intervention of Ernst Krenek, Universal Edition accepted Antheil’s forthcoming opera. Antheil readily moved to Vienna and then back to Berlin to prepare for the Frankfurt premiere. Abandoning his French Neoclassicism, he resuscitated his jazzy influences, cheerfully adapting himself to the publisher’s idea of American music. Manufactured by Antheil to capitalize on the German Operatic Renaissance and an ephemeral interest in overseas modernity, Transatlantic is an operatic supermarket of the Roaring Twenties, depicting a corrupt U.S. presidential election, complete with oil and sex scandals. The Overture and Tango illustrate the atmosphere of the opera – by turns sarcastic and romantic.

Swell Music and the Sonatina für Radio werecomposed in 1928. The latter was premiered by Antheil at a Berlin Radio broadcast on January 4th, 1929, the same day in which his stage music for Oedipus Rex debuted at the Berliner Stadtstheater. The fact that Antheil had been called in to substitute for Kurt Weill gives some idea of his stature in Germany at that moment.

But this was the end. Changing politics in Europe and economic hardships meant that he decided to go back home in 1933, never to return to Germany. Not quite surprisingly his scores became Entartete Musik by 1938.

Despite his two Berlin sojourns, history would link him forever with the French capital. His notorious Ballet mécanique, one of the wildest and loudest compositions of the twentieth century, connected him with Leger, Picabia, Picasso, the Dadaists, the Surrealists, and a host of other Parisian movements and artists, eclipsing his Berlin avant-gardism. Indeed, years later, writing his autobiography in 1945, he was at pains to minimize his German roots. It is no surprise, therefore, that his ancestry, his studies with German teachers, and his relation to the Berlin cultural scene have been overlooked. But the daring mixture of jazz elements, barbaric percussion, and modernist juxtapositions that he perfected in 1923 appear to the twenty-first century listener as funny, as interesting, and as lively as ever.

Liner notes by Mauro Piccinini

A personal note on the scores

The majority of George Antheil’s piano music was not published in his lifetime. At his death in 1959, he left a large number of hand-written manuscript scores to his wife Böski. The sheer volume of material, not to mention the disorder of the collection, made cataloging and publishing almost impossible. As a result, much of his music has not been performed in decades, and some of it has never been played at all.

aren’t you glad we didn’t choose this design for the cover?

His experimental piano music, composed primarily in Berlin, can be heard together for the first time on this recording thanks to new discoveries and scholarly research. The most amazing new find is that of Valse Profane with an Introduction of Fireworks. This piece was previously known only from a tortured manuscript, entire pages of which had been wildly scribbled out by Antheil. But unbeknownst to scholars and pianists, Antheil finished the piece, and gave the unperformed manuscript to Arthur Rubinstein sometime between October 1921 and March 1922. In October 1939, recognizing the Nazi threat, Rubinstein left with his family for the United States. His Parisian apartment in Avenue Foch was confiscated and his collection of books and scores transferred to the Reichssicherheitshauptamt in Berlin. In 1945 the library collection was moved to the USSR by the Soviet occupying forces, and there remained in storage, until 1959 when the materials were returned to Berlin in partial restitution of German cultural property. Years passed, and seventy-one scores of this library had to wait until 2003 before musicologists made the connection to Rubinstein. The collection was finally donated to the Juilliard Institute in New York, and is hosted in the Peter Jay Sharp Special Collection Library. This CD presents the newly discovered version, a world premiere.

Other manuscripts also have unusual stories. For example, Sonata Sauvage was published in the 1980s. In 2003, Guy Livingston recorded this version on his album “The Lost Sonatas of George Antheil” (Wergo CD 6661-2). A few years ago, a missing movement was discovered at the Sacher Foundation in Basel, and many missing indications were found in the original manuscript, so that the Sonata Sauvage on this album is almost entirely a new work. Other compositions reappeared by chance, such as Piece for Merle, which I bought at an auction in New York, or the pianola roll of Serpent mécanique, which the pianist Marc-André Hamelin found at an annual clearance sale at a New York library. This unique pianola roll is original, and bears an autographed dedication from Antheil to Jan Slivinsky. The world-premiere recording on this CD is arranged by Guy Livingston, and performed at one piano simultaneously by three hard-working pianists.  — MP

Profane Waltzers courtesy of Arthur Rubinstein Music Collection, The Juilliard School Library.

Footnotes/Credits

Thanks to…

Charles Amirkhanian, Antheil Family, George Boziwick, Sheila Brennan, Ulrike Bretz-Faust, Frank Brickle, Mme Bernadette Collette, David Flachs, Hélène Fontanges, Eelco Grimm, Jane Gottlieb, Marc-André Hamelin, James R. Hawkins II, Erik Hense, Sabine Hochhauser, Famille Jan, Famille Keler, Paul Lehrman, Renzo Robert Livingston, Pierre Malbos, Peggy Monastra, Frank J. Oteri, Famille Perrot, Mauro Piccinini, Robert Piencikowski, Roberta Roman, Cyril Roux, Rubinstein Family, Oliver Schneller, Marilyn Smith, Maria Sperling, and the Library of Congress, New York Public Library for the Performing Arts, UC Santa Barbara Library, and Princeton University Library.

This CD was made possible with financial support from

Wergo Records

Aaron Copland Fund for Music

Pro Musica Viva – Maria Strecker-Daelen Stiftung

Composers Guild of New Jersey

Production

Fazioli Piano F278 tuned by Jean Michel Daudon.

Recorded in Paris, Spring 2013 on Neumann U87 microphones. DCS 904, Lovardin Technologies.

Recording, editing and artistic direction by Joël Perrot.

Antheil 2nd Piano Concerto

Piano Concerto No. 2

A concert pianist and vanguard composer, George Antheil (1900-1959) became known as the “Bad Boy of Music.”

The ultimate American in Paris, Antheil was an avant-garde provocateur of the first order who made his name composing iconoclastic compositions: the loudest and brashest classical music of his time. But this album gives us three new performances-two of them world-premiere recordings-which reveal another, forgotten side of antheil, the incurable romantic. Written in 1926, after the the height of Antheil’s radical period, the Piano Concerto No. 2 is an experiment in classical form. The work contains the same sudden juxtapositions and abrupt contrasts of mood as his futuristic music. But the excesses of his recent Ballet mécanique (written for 16 player pianos!) are compensated for by an almost spare, baroque orchestration and motifs that draw on Bach as much as on Stravinsky. In three movements, Antheil employs a more restrained but still exuberant style. The beautifully meditative slow movement is followed by a virtuosic and compelling toccata. Each movement ends on an overtly Bachian cadence, most obvious in the sweetly naive coda of the final movement.

The Lost Sonatas of George Antheil

“Woman” piano sonata performed by Guy Livingston.

Sotto Voce with Fist: The Story of Antheil’s “Lost” Sonatas

Just as John Cage was probably the most notorious American composer of the post-war twentieth century, George Antheil was the most notorious of the pre-war era. Antheil’s succés de scandale was astonishing, making him the rival of Stravinsky and Satie. As with Cage, Antheil’s eagerness to foment revolution came from his daring instrumentation, surprising pronouncements, and anti-establishment attitudes. Works like the Ballet mécanique–scored for 16 mechanical pianos, airplane propellers, percussion, and siren–literally blew people away and caused riots in the concert halls.

click to order on Amazon.com

An excellent pianist himself, Antheil had full mastery of the instrument and how to write for it. Freest as a soloist, he was unhampered by orchestration problems, or by conservative performers. Up to 1940, he performed all his piano music himself, experimenting with the juiciest, wildest and most radical ideas in the sonatas. Writing about Antheil’s performances in Berlin, critic H. H. Stuckenschmidt raved, “I had never heard playing like it. It was a mixture of frenzy and precision which went far beyond conventional virtuosity. A machine seemed to be playing the keys. Unbelievably difficult and complex rhythms were combined … Dynamics and tempos were taken to extremes. It was a stunning success.” This is the composer who carried a gun to concerts, and could wickedly write a note to the performer: “sotto voce (with fist).”

What were the musical antecedents for the young Antheil growing up in Trenton, New Jersey? According to his autobiography, his inspiration came from “the music of the future” that he heard one night in his sleep. No less importantly, the factories of industrial Trenton would have provided ear-splitting sounds of sufficient variety and loudness to excite any budding avant-garde composer.

During the 1920s, Antheil thrilled European audiences with these same cinematically spicy concoctions, mixing jazz and ragtime, sweetness, and explosive noise. Virgil Thomson recalled, “I envied George his freedom from academic involvements, the bravado of his music, and its brutal charm.” Nothing could describe better the Sonate Sauvage, a work radical in its structure and unexpected in its organization. Cross rhythms, pounding  ostinati, clusters, accretion techniques, sudden juxtapositions of themes, styles and dynamics are all taken to extremes.

“Woman” piano sonata, 2nd movement, performed by Guy Livingston.

Like many composers, Antheil refused to acknowledge his debts to others. However it is easy enough to pinpoint some sources: Ornstein for clusters and power, Schoenberg for basic harmony, Chopin for the arpeggiated left hand, Liszt for virtuosity, and Debussy for chords. Milhaud and Stravinsky also play a major role. But Antheil’s most important influence is from the African-American, Ragtime, and Creole music of his youth, expressed in the Sonate Sauvage with powerful effect.

Repetition was everything to Antheil. Development was irrelevant. In the futurist sonatas, particularly the Woman Sonata and the Sonate Sauvage, there is no development, no recapitulation, and no exposition. Grinning from ear to ear, he hints at sonata-form (A, B, A’) but always ducks out at the last moment. Themes are presented, dropped, and re-presented on the basis of an overall metrical scheme which is deliberately obscure. Events succeed each other on gut instinct, as if he were accompanying a silent film, reacting instantly to the surprise of each cinematic cut. Contrasts are stark and unsettling, and the toccatas that conclude virtually every piano work are nightmarish in their compositional intensity. Yet Antheil’s music is exuberant and joyous, saved from sheer mechanics by humor and lighthearted parody—of himself, and of his favorite composers.

In the late 1930s Antheil headed for Hollywood, where his music took a decidedly traditional turn, to the point that he was referred to as the “Shostakovitch of Trenton.” During the forties and fifties this neo-romantic music enjoyed wide popularity, and his stirring and patriotic symphonies found acclaim across America. With the post-war sonatas, Antheil mellowed out and adopted sonata form and classical structure in three massive Prokofiev-inspired compositions. But he was still harboring peppery surprises, as the diabolic finale of the Third Sonata, premiered in 1949 by Winifred Young, amply illustrates.

The Fourth and Fifth Sonatas are more sober works, and were written for the pianist Frederick Marvin, who premiered them in New York at Carnegie Hall in 1948, and Town Hall in 1950. The central movement of each is based on a Prokofiev theme, which Antheil elaborates and elongates via a dazzling and tragic transformation. Stricken by the early death of his brother in Russia, Antheil may have intended to memorialize him in these works. Both have concluding toccatas which plunge the pianist into a maelstrom of prestissimo octaves and ostinati. Composer Frank J. Oteri writes, “The Fifth Sonata is a masterpiece. To my ears, it seems like the synthesis between the earlier and later music and makes the case for the unity of Antheil’s polystylistic vision perhaps better than any other piece.” Indeed, the Fifth is perhaps the summit of Antheil’s career as a sonata composer: it is an extraordinary summary of the power and creativity he brought to the piano. An intensely personal work, it is brutal and tender, grand and expressive, Antheil’s final masterpiece.

composing in Paris

Antheil died suddenly in his fifties, and his music, tarnished by his association with Hollywood and by his tell-all autobiography, was largely forgotten after his death. A series of feuds with his publishers meant that even the few works that had been published languished in obscurity during the sixties and seventies, a time when “futurism” seemed hopelessly rear-guard to the contemporary experimentalists and serialists. Of Antheil’s thirteen piano sonatas, only two were in printed circulation at the time of his death. The orchestral music, the large catalog of chamber music, and Antheil’s operas were similarly neglected.

In 1970 composer and radio host Charles Amirkhanian met Antheil’s wife Böski, and was astonished to find that she still had the original pencil manuscripts of almost every work of her late husband’s prolific career. Realizing the massive importance of this collection, Amirkhanian promoted further interest in Antheil with impressive concerts in California, Holland and Germany and became the executor of the Estate of George Antheil in 1978. Scholar Linda Whitesitt began a catalog of the music in 1981, and in 1991 The New York Public Library purchased the collection, and began the complex task of cataloging it.

When I first saw the collection, I found the magnitude of Antheil’s piano compositions astonishing on every level: hundreds of pages of music, most of it virtuosic, bold, brash, innovative, funny, and brilliantly ahead of its time. Working with the generous assistance of curator George Boziwick of the New York Public Library and invaluable advice from Antheil scholar Mauro Piccinini, I performed and presented the piano manuscripts in 6 concerts over 6 years in the Bruno Walter Auditorium.

The “lost” piano sonatas were never completely missing but they are not exactly “found” either. Over the years, historians and catalogers of George Antheil’s music have had to leap a frustrating set of hurdles, the result of Antheil’s memory, which was selective, his business sense, which was bad, and his handwriting, which was worse. Adding to the confusion, Antheil was a notorious revisionist of his own catalog, and some works changed title, dedication, and movements several times.

Preparation for the performance of all six of these unpublished sonatas is based on my research at Princeton University and The New York Public Library for the Performing Arts. This CD is the first recording of three of these “missing” works, which illustrate so well Antheil’s wit and brilliance.

Notes by Guy Livingston