Tag: theater

Aletta Becker & Guy Livingston

Location Lange Houtstraat 8, Den Haag centrum (around the corner from the Mauritshuis, see map below)

Program: Lost for piano and spoken word (in English and Dutch). Script by Aletta Becker.

Saturday June 19th at 7pm

Het verhaal van de Rattenvanger van Hamelen speelt zich af in het schemergebied tussen mythe en geschiedenis. Bekend in tenminste 42 landen en 30 talen, zijn de personages terug te vinden in de beeldende kunst, literatuur, klassieke muziek, animaties en musicals. De Rattenvanger wordt afgeschilderd als de duivel en als de Dood; als dichter, zanger en zelfs als ’Solar Hero’. In alle verhalen komen kinderen voor, maar dat geldt niet voor de ratten…
Guy Livingston en Aletta Becker volgen in dit muzikale essay in dialoog met elkaar en het verhaal de ontwikkeling, interpretaties en consequenties van die verschillende versies.
Zijn de kinderen van Hamelen omgekomen of verdwenen?
Met dit onderzoek naar de kracht en de valkuilen van het vertellen van verhalen, blijven in ‘Lost’  beide opties mogelijk.

The story of the Pied Piper resides in the indeterminate area between myth and history. It is known in at least 42 countries and 30 languages and its characters appear in the visual arts, in literature, classical music, plays, cartoons and musicals. The piper has been depicted as the Devil and as Death, as a poet, a singer or even as a Solar Hero; in all stories there have been children, but there haven’t always been rats… In this musical essay, Guy Livingston and Aletta Becker dialogue their way into the lineage of the story, exploring the interpretations and ramifications of its many renditions. 
Did the children of Hamelin perish or disappear?
While investigating the power and the pitfalls of storytelling, ‘Lost’ leaves both options open. 

Aletta Becker schrijft teksten voor theater en maakt fictie en non-fictie audio voor podcasts, on-site installaties en musea. Ze studeerde theaterwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en montage en regie aan de Nederlandse film en Televisie Academie. Op Schrijversvakschool Groningen geeft ze les in het schrijven van theaterteksten.

Aletta Becker writes plays, scenarios and poetry, and produces fiction and non-fiction audio for performances, podcasts, on-site installations and museums. She holds a MA in theatre science from the University of Amsterdam and graduated in directing and editing at the Dutch National Film School. She teaches writing for performance at Schrijversvakschool Groningen.

The Speed of Silence

The Speed of Silence (english below)

Ned McGowan (fluitist en componist) en Guy Livingston (pianist en radiomaker) brengen hun artistieke interesses samen in een innovatieve, interactieve voorstelling die livemuziek combineert met een dia- en filmvoorstelling, lezing en interactie met het publiek.

McGowan en Livingston doen – naast hun bestaan als kunstenaars – artistiek onderzoek (PhD) aan de Universiteit Leiden. Ned McGowan onderzoekt het fenomeen snelheid in muziek, vanuit een uitvoerende en compositorische invalshoek. Guy Livingston onderzoekt stilte en de vele aspecten ervan, vooral in hedendaagse muziek en architectuur, en maakt daarnaast een serie podcasts over dit onderwerp.

reserve your tickets for our upcoming concerts!

Den Haag 11 December | Amsterdam 13 December | POSTPONED: Schagen 20 December | POSTPONED: Amsterdam 7 February


performing at Studio “The Bug”, in the former US embassy of The Hague. photo by Matilda Arvidsson

Een recent concert, februari jl., tijdens het Leidse festival, Peel Slowly and See, werd enthousiast ontvangen door het publiek:

“De enigszins academische multimediale lezing is een lichtvoetige en boeiende presentatie met publieksparticipatie waarin het aspect tijd, en dan vooral de door de luisteraar waargenomen gevoel van tijdsduur, het uitgangspunt vormt. […] Gecomponeerde muziek en improvisaties op de dwarsfluit en keyboards maken duidelijk dat complexiteit van invloed is op tijdservaring…muzikaal is het optreden een verhelderende ervaring.”

—Ken Vos, recensie [Leidse Dagblad, 24 februari 2020]

Corona invloed en nieuwe werkenOnder constant ontwikkeling, The Speed of Silence voorstelling heeft nieuwe werken die hun inspiratie uit de quarantaineperiode nemen. Zoals ervaren door menigten de afgelopen paar maanden, heeft een toename in stilte en een langzamer tempo van activiteiten zich op vele manieren in onze samenleving gemanifesteerd: van stillere stadsgeluiden, tot het annuleren van reizen en inperking van onze dagelijkse activiteiten. Onze perceptie van tijd, snelheid en inhoud is daardoor radicaal veranderd.

supported by a Cultuurmakers grant
These concerts are supported by a grant from the Cultuurmakers Fund

Het kunstwerk van Livingston richt zich op het effect van rust en stilte op de samenleving gedurende de corona crisis: “Eerst was er ongeloof, shock. Toen kwam er een periode van verwondering: de stad was stil. Opgesloten leek ons leven eenvoudiger: meer tijd met de kinderen doorbrengen, gitaar leren spelen of schaken. Maar het is niet de wereld die we in maart hebben verlaten.”

De nieuwe compositie van McGowan is voor beide muzikanten (die ook spreken), met nieuw gecomponeerde muziek gecombineerd met teksten over snelheidsveranderingen vanuit verschillende perspectieven, gedurende de tijd van corona. De relatie tussen het ontplooien van informatie en de rijkdom aan ideeën is een specifiek experimenteergebied.

“Vreemde maar interessante eenden in de bijt zijn Ned McGowan & Guy Livingston , twee Amerikanen met een modern klassieke achtergrond die de hele wereld afreizen, maar ook verbonden zijn aan de Leidse Universiteit. Het eerste deel van het optreden bestaat uit 1 minuut improvisaties op (bas)fluit, piano en metronoom. Waarbij het publiek mag raden of het langer of korter was dan 1 minuut. Het tweede deel van het optreden bestaat uit langere uitvoeringen van Winter Music (John Cage) en Gymnopédie (Erik Satie). Een boeiend, muzikaal omlijst, hoorcollege dat geen moment gaat vervelen.”

“Het CV van Guy Livingston (piano) en Ned McGowan (fluit) is onuitputtelijk; het conservatorium,  Yale, optredens in het Concertgebouw, Carnegie Hall, meerdere albums én ze zijn alle twee verbonden aan de Universiteit Leiden. Als programmaonderdeel van de universiteit spelen de mannen deze avond hedendaagse jazzcomposities die zoeken naar vorm en melodie en de grenzen van een compositie, die liggen ver weg.”

De Speed of Silence voorstellingNaast de twee premières zal het resulterende concert een wereldwijde mix van ideeën zijn, van de Zuid-Afrikaanse animatiefilms van William Kentridge tot de omgevingsgeluiden van Erik Satie en Niels Frahm (een eeuw uit elkaar), van het repetitieve en humoristisch gesproken interactieve -wordteksten van Tom Johnson tot de Indiase Karnatische-muziek beïnvloedde ritmes van McGowan’s duet met iPad (“Cycle Games”). Elk stuk belicht een facet van de thema’s stilte en snelheid.

Deze epidemie heeft veel verandering teweeg gebracht. Het publiek is op zoek naar nieuwe ideeën en probeert te rouwen, te verwerken en zich aan te passen aan deze nieuwe wereld. McGowan en Livingston bied een nieuwe soort concert, waar ze abstracte filosofische ideeën samenbrengen in zeer praktische, humoristische implementaties. Corona heeft mensen op nieuwe manieren aan het denken gezet over stilte en snelheid. Dit is een unieke kans voor ons om deze thema’s verder te ontwikkelen en naar het publiek te brengen. Een optreden van onze tijd, voor onze tijd.

 

tryout of some of our ideas at the Peel Slowly and See Festival in Leiden, February 2020

The Speed ​​of Silence Ned McGowan (flutist and composer) and Guy Livingston (pianist and podcaster) bring their artistic interests together in an innovative, interactive performance that combines live music with slides, films, small lectures and audience interactions.

watch clips from our recent show in The Hague

Next to performing and making, McGowan and Livingston are both pursuing artistic research PhDs at Leiden University. Ned McGowan is investigating the phenomenon of speed in music, from a performing and compositional perspective. Guy Livingston explores silence and its many aspects, especially in contemporary music and architecture.

A recent concert of the duo during the Leiden festival Peel Slowly and See, was enthusiastically received:

“The academic and multimedia lecture is a light-hearted fascinating presentation with audience participation in which the aspect of time, and in particular the sense of time perceived by the listener, forms the starting point. […] Composed music and improvisations on the flute and keyboards make it clear that complexity influences the experience of time … musically the performance is an enlightening experience. ”

—Ken Vos, review [Leidse Dagblad, February 24, 2020]

Corona influence and new works

Under continual development, The Speed ​​of Silence show features new works that take their inspiration from the recent quarantine period. The increase in silence and a slower pace of activities has manifested itself in our society in many ways: from quieter city noises, to cancellation of travel and curtailment of our daily activities. Our perception of time, speed and content has changed radically as a result.

Livingston’s new artwork focuses on the effect of peace and quiet on society during the corona crisis: “First there was disbelief, shock, fear. Then came a period of wonder: the city was beautiful – quiet – calm. So as we enter a new world haunted by threats, and those memories, I want to recreate our complex journey in live performances. ”

McGowan’s new composition is for both musicians (who also speak), with newly composed music combined with lyrics about changes in speed from different perspectives, during the time of corona. The relationship between the unfolding of information and the complexity of ideas is a specific area of ​​experimentation. 

The Speed of Silence showIn addition to the two premieres, the resulting concert will be a global mix of ideas, from the South African animated films of William Kentridge to the ambient sounds of Erik Satie and Niels Frahm (a century apart), from the repetitive and humorously spoken interactive text of Tom Johnson to Indian Carnatic music influenced rhythms from McGowan’s duet with iPad (“Cycle Games”). Each piece highlights a facet of the themes of silence and speed.

This epidemic has brought about a lot of change. The public is looking for new ideas and trying to mourn, process and adapt to this new world. McGowan and Livingston offer a new kind of concert, where they bring together abstract philosophical ideas in highly practical, humorous implementations. Corona has made people think about silence and speed in new ways. This is a unique opportunity for us to further develop these themes and bring them to the public…

…in a performance of our time, for our time.

 

duration: 1 hour

concert/talk/entertainment: for piano, flute, contrabass flute, electronics, iPad, and video

tour: we will be touring this concert (pandemic permitting) in the Netherlands from November 2020 to November 2021.
Please contact Guy Livingston or Ned McGowan for bookings.

Performance Art

“the comic talent of a Buster Keaton” 
Het Parool, Netherlands